Bộ môn Chấn thương chỉnh hình

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Đặng Hoàng Anh BM1 4// PGS.TS GV-CNBM
2 Vũ Nhất Định BM1 4// PGS.TS GVKC-GVC-Phó GĐ BVQY103
3 Trần Văn Hợp BM1 4// ThS GV
4 Nguyễn Đăng Long BM1 4// ThS GV
5 Nguyễn Bá Ngọc BM1 3// TS GV-P’CNK
6 Phạm Ngọc Thắng BM1 2// TS GV-P’CNK
7 Nguyễn Đình Thành BM1 3// CK1 GV
8 Hoàng Thế Hùng BM1 1// ThS GV
9 Phạm Tiến Thành BM1 1// ThS GV
10 Thái Ngọc Bình BM1 1// ThS TG
11 Hoàng Thanh Tùng BM1 3// TS TG-CNK Cột sống (B19)
12 Nguyễn Đức Trọng BM1 3// ThS GV-Kiêm BS BM1