Bộ môn Truyền nhiễm

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Văn Nam AM5 3// TS GV-CNBM-K
2 Trần Viết Tiến AM5 T1 GS.TS GVKC-Giám đốc BVQY103
3 Hoàng Tiến Tuyên AM5 4// PGS.TS GVC-CNK B16-Kiêm GVBM11
4 Đỗ Thị Lệ Quyên AM5 1// ThS GV
5 Nguyễn Minh Nam AM5 1// ThS GV
6 Nguyễn Vũ Trung AM5 2// ThS TG
7 Trịnh Công Điển AM5 1// ThS TG
8 Nguyễn Việt Phương AM5 1// ThS TG
9 Trịnh Hữu Nghĩa AM5 1// ThS TG-P’CNK KSNK