Bộ môn Nội thần kinh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nhữ Đình Sơn AM4 4// PGS.TS GV-Quyền CNBM, kiêm CNK
2 Phạm Đình Đài AM4 4// PGS.TS GV-CNK, Phó CNBM 
3 Nguyễn Đức Thuận AM4 2// PGS.TS GV-Phó CNK
4 Đặng Phúc Đức AM4 3// TS GV-Phó CNBM
5 Đỗ Đức Thuần AM4 3// TS GV-Phó CNK
6 Trần Thị Ngọc Trường AM4 1// TS GV
7 Nguyễn Đăng Hải AM4 1// ThS TG
8 Nguyễn Hoàng Thịnh AM4 3// ThS TG
9 Dương Tạ Hải Ninh AM4 4/ ThS TG
10 Hoàng Thị Dung AM4 1// ThS TG
11 Đặng Minh Đức AM4 1// ThS TG