Bộ môn Tim mạch

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lương Công Thức AM2 4// PGS.TS GV-Phó GĐ  BV103, Kiêm CNBM, GĐTT AM2
2 Vũ Đức Thắng AM2 4// TS GV-Phó CNBM, CNK B20, Kiêm GV BM12
3 Trần Đức Hùng AM2 4// TS GV-CNK can thiệp Tim mạch 
4 Nguyễn Duy Toàn AM2 3// TS GV-CNK Nội Tim mạch
5 Phạm Vũ Thu Hà AM2 4/ TS GV
6 Bùi Thùy Dương AM2 1// TS GV-PT.P’CNK Nội TM
7 Nguyễn Văn Tuấn AM2 1// ThS TG
8 Nguyễn Hữu Hồng Chương AM2 4/ ThS TG
9 Nguyễn Thị Thanh Hải AM2 1// ThS GV
10 Lê Thị Ngọc Hân AM2 4/ ThS TG
11 Nguyễn Văn Luyến AM2 2// ThS TG
12 Nguyễn Thanh Xuân AM2 3// TS GVKC, P’CNK CB cao cấp