Bộ môn Thận – Lọc máu

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Việt Thắng AM12 4// PGS.TS GV-CNBM
2 Phạm Quốc Toản AM12 3// PGS.TS GV-Phó CNBM-CNK
3 Nguyễn Thị Thu Hà AM12 1// TS GV
4 Trương Quý Kiên AM12 1// ThS GV
5 Nguyễn Thị Thùy Dung AM12 3/ ThS GV
6 Nguyễn Văn Đức AM12 1// ThS TG
7 Đỗ Mạnh Hà AM12 3/ BS TG
8 Diêm Thị Vân AM12 3/ ThS TG