Bộ môn Khớp – Nội tiết

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thị Phi Nga AM11 4// PGS.TS GVC-CNBM
2 Nguyễn Minh Núi AM11 4// PGS.TS GV-Phó CNBM-CNK Nội tiết
3 Nguyễn Huy Thông AM11 3// TS GV- Phó CNBM,CNK Khớp
4 Đoàn Việt Cường AM11 2// TS GV
5 Nguyễn Tiến Sơn AM11 4/ TS GV
6 Phan Vân Anh AM11 4/ ThS GV
7 Nguyễn Thị Phượng AM11 1// ThS GV
8 Lê Đình Tuân AM11 2// PGS.TS GV
9 Bùi Công Sỹ AM11 4/ ThS TG