Bộ môn Nhi

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Thị Thúy Hằng AM10 4// TS GV-CNBM-K
2 Trương Ngọc Dương AM10 4// TS GVC-GVKC-Chính ủy BVB
3 Dương Thuận Thiên AM10 1// ThS GV
4 Nguyễn Trần Ngọc Hiếu AM10 1// TS GV
5 Vũ Thị Minh Thu AM10 1// ThS TG
6 Trần Văn Duy AM10 2/ BS TG