Bộ môn Nội tiêu hóa

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Dương Quang Huy AM1 3// TS GV- CNBM
2 Dương Xuân Nhương AM1 4// TS GV-CNK
3 Phạm Quang Phú AM1 2// TS GV
4 Phạm Hồng Khánh AM1 2// ThS GV
5 Đào Trường Giang AM1 1// ThS GV
6 Trần Hải Yến AM1 4/ ThS GV
7 Phạm Châu AM1 4/ ThS TG