Công bố luận án nghiên cứu sinh Lê Quang Nhựt; ngành Nội khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa hình gen STAT5b và STAT6 ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có HBsAg (+)

Ngành đào tạo: Nội khoa                     Mã số:  9720107 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Nhựt 

Họ và tên người hướng dẫn: 

     1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên

     2. TS. Dương Quang Huy

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam xác định đa hình gen STAT5b rs6503691 (kỹ thuật PCR-RFLP) và một số đa hình gen STAT6 tại exon 23 (bằng kỹ thuật giải trình tự Sanger) ở bệnh nhân UTBM tế bào gan có HBsAg (+), xơ gan có HBsAg (+) và người khỏe mạnh.

Kết quả ghi nhận:

Đa hình gen STAT5b rs6503691: tỷ lệ alen C chiếm 69,9% và kiểu gen CC chiếm ưu thế 49,2%. Chưa ghi nhận liên quan giữa đa hình gen STAT5b rs6503691 với nguy cơ ung thư cũng như với một số yếu tố ở bệnh nhân UTBM tế bào gan.

Đa hình gen STAT6 tại exon 23 (rs324015, rs4559, rs703817, rs1059513):

+ 2 đa hình gen STAT6 rs324015 và rs4559: không khác biệt về tỷ lệ kiểu gen giữa 3 nhóm nghiên cứu và không liên quan đến nguy cơ UTBM tế bào gan.

+ Đa hình gen STAT6 rs703817: tỷ lệ kiểu gen AA cao nhất ở bệnh nhân UTBM tế bào gan (26,3%). Người mang kiểu gen AA có nguy cơ UTBM tế bào gan cao hơn so với người mang kiểu gen GG khi sử dụng nhóm chứng là người khỏe mạnh, xơ gan và không ung thư (OR lần lượt 3,27, 3,62 và 3,37, p < 0,01).

+ Đa hình gen STAT6 rs1059513: Kiểu gen GG chiếm 10,2% ở nhóm UTBM tế bào gan, 1,2% ở nhóm xơ gan và 0% ở người khỏe mạnh, p < 0,01. Người mang kiểu gen GG có nguy cơ ung thư cao hơn người mang kiểu gen AA khi so với nhóm xơ gan, người khỏe mạnh và không ung thư (OR lần lượt 11,54; 50,47 và 35,85, p < 0,01).

+ 2 đa hình gen STAT6 rs703817 và rs1059513 có tương tác hiệp đồng gây tăng nguy cơ UTBM tế bào gan, nhưng không có mối liên quan giữa từng đa hình gen và tổ hợp 2 đa hình gen này với gánh nặng khối u và một số yếu tố (chức năng gan, tiểu cầu, nồng độ AFP) ngoại trừ liên quan hình thái u và hoạt độ enzym AST huyết tương.

Tải về tại đây