Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Trung Kiên; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm mật độ xương, X-quang, cộng hưởng từ và kết quả bơm xi măng điều trị xẹp thân đốt sống

Ngành:          Ngoại khoa

Mã số:           9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trung Kiên Họ và tên Người hướng dẫn:

  1. GS.TS Nguyễn Tiến Bình
  2. PGS.TS Đặng Hoàng Anh Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án): Luận án đi sâu vào nghiên cứu và đưa ra được đặc điểm mật độ xương, X-

quang, cộng hưởng từ ở nhóm bệnh nhân xẹp thân đốt sống. Mối tương quan của các đặc điểm này với các yếu tố khác như tuổi, giới và kết quả điều trị

Kết quả bơm xi măng vào thân đốt sống cho thấy đây là một phương pháp điều trị làm vững đốt sống, giảm đau hiệu quả. Qua đó giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bơm xi măng có bóng cho phép phục hồi chiều cao đốt sống tốt hơn so với bơm xi măng không bóng, đặc biệt ở nhóm xẹp hình chêm chiều cao tường trước giảm nặng theo phân loại Genant nên chỉ định bơm xi măng có bóng.

Không tìm thấy sự khác biệt về hiệu quả giảm đau ở nhóm bơm xi măng có bóng và không bóng.

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

GS.TS Nguyễn Tiến Bình

 

 

PGS.TS Đặng Hoàng Anh

 

 

Trần Trung Kiên

     

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on characteristics of bone density, X-rays and MRI and results of bone cement injection in treatment of vertebral bodycompression fracture

Speciality:        Surgery

Code:                9720104

Full name: Tran Trung Kien Full name of supervisor:

  1. Nguyen Tien Binh, Prof.Dr.
  2. Dang Hoang Anh, Assoc. Prof. Dr. Training institution: Vietnam Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

 

In this present study, critical importance has been attatched to characteristics of bone density, X-rays as well as MRI performed on patients with vertebral compression fractures. The correlation between these features and such factors as age, gender and treatment outcome has been identified.

Surgical procedure of bone cement injection into vertebral body has proven to be a choice of treatment to stabilize vertebra and relieve pain, thereyby contributing to improve patient’s quality of life.

Balloon kyphoplasty allows a better vertebral height recovery than vertebroplasty, especially for vertebral wedge-shaped fractures and severe loss of vertebral height (according to the Genant classification). Thus, balloon kyphoplasty may be favored for vertebral height restoration.

The present findings showed that there is no statistically significant difference in analgesic efficacy between balloon kyphoplasty and vertebroplasty.

 

Name of superviosor                                             Name of graduate student

 

 

Nguyen Tien Binh, Prof.Dr.

Dang Hoang Anh, Assoc. Prof. Dr.

Tran Trung Kien

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]