Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Anh Đức; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đột biến gen IDH, p53, Methyl hóa promoter gen MGMT và kết quả điều trị u tế bào thần kinh đệm bậc cao

Chuyên ngành: Ngoại khoa    

Mã số:    9 72 01 04

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Anh Đức   

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. GS.TS. Nguyễn Văn Ba
  2. TS. Nguyễn Đức Liên

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại nước ta về cả 3 loại đột biến gen IDH, p53, methyl hóa promoter gen MGMT ở nhóm bệnh nhân mắc u tế bào thần kinh đệm bậc cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những đặc điểm về lâm sàng, cộng hưởng từ, đặc điểm đột biến gen IDH, p53, methyl hóa promoter gen MGMT cũng như đánh giá được kết quả điều trị gần sau phẫu thuật, kết quả điều trị sau theo dõi xa (18 tháng sau mổ) trên bệnh nhân u tế bào thần kinh đệm bậc cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở những bệnh nhân mắc u tế bào thần kinh đệm bậc cao, sự xuất hiện của đột biến gen IDH, p53, methyl hóa promoter gen MGMT là một yếu tố có lợi trong đáp ứng điều trị, tiên lượng và có thời gian sống thêm dài hơn so với nhóm bệnh nhân không có đột biến gen.

Kết quả từ luận án mở ra hướng mới trong tiên lượng và điều trị ở những bệnh nhân u tế bào thần kinh đệm bậc cao.

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Ba        TS. Nguyễn Đức Liên

 

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Trần Anh Đức

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research on IDH, p53 gene mutations, MGMT gene promoter methylation, and treatment results for high-grade glioma

Speciality: Surgery

Code: 9 72 01 04

Full name: Tran Anh Duc   

Full name of supervisor: 

  1. Prof. Dr. Nguyen Van Ba
  2. Dr. Nguyen Duc Lien

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

This is the first study in Vietnam on all 3 mutations in IDH, p53, and MGMT gene promoter methylation in patients with high-grade glioma.

The study results showed clinical features, magnetic resonance, IDH, p53 gene mutation, and MGMT gene promoter methylation as well as the evaluation of short-term postoperative results and long-term follow-up (18 months after surgery) in patients with high-grade glioma

The study results showed that in patients with high-grade glioma, the presence of mutations in the IDH gene, p53, MGMT gene promoter methylation is a beneficial factor in treatment response, prognosis, and longer survival time than the group of patients without gene mutations.

The results from the thesis open up new directions in prognosis and treatment in patients with high-grade glioma. 

Name of superviosor

 

 

 

Prof.DrNguyen Van Ba        DrNguyen Đuc Lien

Name of graduate student

 

 

 

Tran Anh Duc

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]