Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa; chuyên ngành: Khoa học Y sinh

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

Tên đề tài luận án: ” Nghiên cứu giải phẫu các động mạch cấp máu cho ngón chân I và II trên xác người Việt Nam trưởng thành “

Ngành: Khoa học y sinh

Mã số: 9720101

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Người hướng dẫn:

  1. PGS. TS. TRẦN NGỌC ANH
  2. PGS. TS. LÊ VĂN ĐOÀN

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

–         Nghiên cứu đã cho thấy giải phẫu các động mạch cấp máu cho ngón chân I và II có đường đi và kích thước tương đối hằng định. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp động mạch mu chân hoặc động mạch mu đốt bàn chân I được ghi nhận không xuất hiện hoặc có nhưng kích thước nhỏ không đủ cấp máu làm cuống nuôi vạt ngón chân. Sự thông nối của hệ mạch mu chân và gan chân rất phong phú

–         Động mạch xuyên xuất phát từ động mạch mu đốt bàn chân I được ghi nhận trong 100% trường hợp nghiên cứu với đầy đủ thông tin chiều dài, đường kính, vị trí.

 

NGƯỚI HƯỚNG DẪN(Ký, ghi rõ họ tên) NGHIÊN CỨU SINH(Ký, ghi rõ họ tên)

 

IFORMATION ON THE NEW FINDINGS OF THE THESIS

Title of the thesis: “Anatomical research of the arteries supplying blood to toes I and II on adult Vietnamese cadaver”

Field:  Biomedical Science

Code: 9720101

Full name: NGUYEN TRONG NGHIA

Scientific supervisor:

  1.  TRAN NGOC ANH PhD., Assoc. Prof.
  2.  LE VAN DOAN PhD., Assoc. Prof.

Training Institution: Military Medical University

SUMMARY OF NEW FEATURES OF THE THESIS

–         Research has shown that the anatomy of the supplying blood to the first and second toe have a relatively fixed path and size. However, there are still cases where the dorsal artery or the first dorsal metatarsal artery have been noted to be absent or have small size that is not enough blood supply to support the legs. The connection of the dorsal and plantar vascular systems is very diversity.

–         Perforating branches origin from the first dorsal metatarsal artery was recorded in 100% of the study cases with complete information on length, diameter, and location.

 

SUPERVISOR(Signature and Full name) POSTGRADUATE(Signature and Full name)
   

Tập tin đính kèm: [Tải về]