Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Thắm; chuyên ngành: Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp memantin hydroclorid

Ngành đào tạo: Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

Mã số: 9 72 02 02  

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Thắm     

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS. TS. Vũ Bình Dương
  2. GS. TSKH. Phan Đình Châu

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đã cải tiến và xây dựng được 9 quy trình tổng hợp memantin hydroclorid, trong đó có 4 quy trình cải tiến được khảo sát dựa trên các phương pháp đã công bố và 5 quy trình đề xuất mới. Chọn phương pháp tổng hợp memantin hydroclorid từ 1-bromo-3,5-dimethyladamantan và formamid có xúc tác MnCl2 để nâng cấp quy mô 200 g/mẻ.

Đã xây dựng được quy trình tổng hợp memantin hydroclorid quy mô 200 g/mẻ thực hiện trong một giai đoạn.

Đã kiểm nghiệm memantin hydroclorid tổng hợp được đạt các tiêu chuẩn trong chuyên luận USP 43. Nguyên liệu tổng hợp bước đầu được đánh giá ổn định sau 6 tháng theo dõi ở điều kiện lão hóa cấp tốc và 12 tháng theo dõi ở điều kiện dài hạn.

Luận án có tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao. Kết quả của luận án có đóng góp mới cho chuyên ngành công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc, là tài liệu tham khảo hữu ích trong nghiên cứu tổng hợp các thuốc có khung adamantan làm nguyên liệu làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer và Parkinson.

 Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ tên) Nghiên cứu sinh(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on building synthesis procedure of memantine hydrochloride

Speciality: Pharmaceutical technology and pharmaceutics

Code: 9 72 02 02  

Full name: Nguyen Thị Hong Tham      

Full name of supervisor: 

  1. Assoc. Prof. PhD. Vu Binh Duong
  2.  Prof. DSc. Phan Dinh Chau

Educational Foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

   Having nine synthesis processes of memantine hydrochloride has been established, in which there are four improved processes that were investigated based on published methods and five new synthesis processes. Choose the synthesis of memantine hydrochloride from 1-bromo-3,5-dimethyladamantane and formamide with catalyzed MnCl2 to scale up to 200g/batch.

The process of synthesizing memantine hydrochloride 200g /batch has been developed in one-pot.

The synthetic memantine hydrochloride has been tested to meet the requirement in the USP 43. The synthetic material is stable after 6 months of follow-up at accelerated conditions and 12 months of follow-up under real time.

The thesis has resolved the urgent demands, showing high scientific and practical meanings. The results showed new contributions to pharmaceutical technology industry and pharmaceutics, as a useful reference for the synthesis of adamantane skeleton in the treatment of Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease.                  

 

Name of superviosor(Name and signature) Name of graduate student(Name and signature)

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]