Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hải; chuyên ngành: Khoa học Y sinh

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 Tên đề tài luận án: Đánh giá tính an toàn và đáp ứng miễn dịch của vắc xin Rotavac theo phác đồ 3 liều trên trẻ khỏe mạnh 6-8 tuần tuổi”.

  Ngành:      Khoa học Y sinh

  Mã số:      9720101

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Nguyễn Minh Hải

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

 

2. PGS. TS. Nguyễn Đặng Dũng

Cơ sở đào tạo:

Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

          Luận án là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam khảo sát các chỉ số miễn dịch trong máu ngoại vi gồm quần thể tế bào lympho B (CD45+CD19+), lympho T (CD45+CD3+), lympho B biểu lộ beta 7 integrin, lympho T biểu lộ beta 7 integrin trên nhóm trẻ không đáp ứng miễn dịch hoặc đáp ứng miễn dịch kém với vắc xin Rotavac. Đồng thời đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của Rotavac trên trẻ tại huyện Hưng Hà Thái Bình. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra:

  1. 1.Vắc xin Rotavac có tính an toàn và tính sinh miễn dịch trên trẻ khỏe mạnh 6-8 tuần tuổi tại Hưng Hà-Thái Bình cụ thể:

– Tính an toàn: Tỉ lệ biến cố bất lợi xảy ra trong vòng 28 ngày sau uống Rotavac liều 1, liều 2, liều 3 lần lượt là 11,67%; 4,38% và 2,99%. Hầu hết các biến cố bất lợi ở mức độ nhẹ. Tỷ lệ trẻ có biến cố bất lợi toàn thân thấp và hầu hết chỉ xuất hiện một biến cố, cao nhất là sốt sau uống lần 1 là 5,28%. Không ghi nhận biến cố bất lợi nghiêm trọng nào trong nghiên cứu hoặc biến cố sau uống vắc xin 30 phút

– Tính sinh miễn dịch: Mức tăng IgA kháng Rotavirus trong huyết thanh cụ thể: IgA tăng dưới 3 lần: 44,6% (39,1% đến 50,2%); IgA tăng từ 3 lần trở lên: 55,4% (50% đến 60,7%). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở các mức tăng IgA kháng Rotavirus trong huyết thanh theo giới tính, tuổi, cân nặng hoặc chiều cao nằm.

  1. 2.Kết quả khảo sát một số chỉ số miễn dịch ở nhóm trẻ đáp ứng không tốt hoặc không đáp ứng với vắc xin Rotavac ở Hưng Hà-Thái Bình: Số lượng tế bào lympho máu ngoại vi của nhóm trẻ không đáp ứng hoặc đáp ứng không tốt thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm trẻ có đáp ứng tốt: (p < 0,05). Số lượng tế bào T (CD45+CD3+), tỷ lệ và số lượng tế bào T biểu lộ beta 7 integrin ở nhóm không đáp ứng hoặc đáp ứng không tốt thấp hơn có ý nghĩa thông kê so với nhóm trẻ có đáp ứng tốt (p < 0,05). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về các chỉ số liên quan đến tế bào lympho B(CD45+CD19+) trong máu ngoại vi như: số lượng và tỷ lệ tổng số tế bào lympho B(CD45+CD19+), tiểu quần thể tế bào lympho B biểu lộ beta 7 integrin trong máu ngoại vi.

          Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo, nhằm tìm hiểu nguyên nhân của việc giảm đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin dự phòng Rotavirus ở các nước đang phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả của các vắc xin dự phòng Rotavirus.

 

Cán bộ hướng dẫn

Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng

 

 

Nguyễn Minh Hải