Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Sơn; chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu bào chế, đánh giá độc tính và một số tác dụng sinh học của cao khô hành đen”

Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Mã số: 9720202

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Sơn 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS.TS. Vũ Bình Dương
  2. PGS.TS. Hồ Anh Sơn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

  1. Đã xây dựng được qui trình kỹ thuật lên men tạo hành đen từ hành ta và tiêu chuẩn hóa hành đen thu được dùng làm nguyên liệu bào chế cao khô hành đen.
  2. Đã xây dựng được qui trình bào chế cao khô hành đen và chuẩn hóa chất lượng cao khô hành đen bào chế được dựa trên hàm lượng cycloalliin – một chất đánh dấu hóa học và sinh học của cao khô hành đen. Cao khô bào chế được ổn định sau 6 tháng lão hóa cấp tốc và 12 tháng khi bảo quản ở điều kiện thường.
  3. Đã chứng minh được cao khô hành đen bào chế được không gây độc trên động vật thí nghiệm; có tác dụng hạ lipid máu và glucose máu trên mô hình thực nghiệm trên chuột; trênin vitrocó tác dụng gây độc tế bào, kháng vi sinh vật và ức chế α-glucosidase.

TM. Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

PGS.TS. Vũ Bình Dương

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study of pharmaceutical, toxic and bioactive evaluation of dried black shallot extract”

Speciality: Pharmaceutical technologies and Pharmaceutics

Code: 9720202

Full name: Nguyen Hong Son 

Full name of supervisor: 

  1. Assoc.Prof. Ph.D. Vu Binh Duong
  2. Assoc.Prof. Ph.D. Ho Anh Son

Educational foundation: Vietnam Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

  1. Establishing process of fermentation of black shallot from fresh shallot and standardizing its product fromed to raw meterial ofdried black shallot extract.
  2. Establishing process of pharmaceutical dired black shallot extract and standardizing the quality evaluation of dried extract based on the cycloalliin content – a chemical and biological marker compound. The dired extract was stabilized after 6 months under accelerated aging condition and 12 months under normal condition.
  3. The dried black shallot extract was determined that non-toxic in the tested animal. Besides, the dried extract has bioactivities on the tested animal like reducing cholesterol and glucose. The dried extract also has cytotoxic activity, antibacterial and inhibitedα-glucosidasein vitro.

Name of supervisor

 

 

 

Vu Binh Duong

Name of graduate student

 

 

 

Nguyen Hong Son

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]