Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Phi Long; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật thay van hai lá và van động mạch chủ bằng van nhân tạo cơ học On-X tại Bệnh viện Bạch Mai”

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Phi Long

Họ và tên Người hướng dẫn:

  1. GS.TS. Nguyễn Trường Giang
  2. TS. Dương Đức Hùng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

– Mô tả, đồng thời đưa ra các nhận xét về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tổn thương phối hợp van hai lá và van động mạch chủ được thay van nhân tạo cơ học On-X tại bệnh viện Bạch Mai. Nhận xét này là căn cứ cho các phẫu thuật viên tham khảo khi chỉ định phẫu thuật thay đồng thời van hai lá và van động mạch chủ bằng van cơ học nói chung và van On-X nói riêng.

– Nghiên cứu cũng đưa ra quy trình kĩ thuật thay van hai lá và van động mạch chủ đồng thời bằng van nhân tạo cơ học On-X tại Bệnh viện Bạch Mai. Quy trình này có giá trị nhất định trong đào tạo, triển khai kĩ thuật ở các trung tâm khác và cung cấp số liệu nền tảng cho các nghiên cứu sau này.

– Nghiên cứu đã đánh giá chi tiết kết quả ngắn hạn và trung hạn, cũng như khẳng định phẫu thuật thay van hai lá và van động mạch chủ đồng thời bằng van nhân tạo cơ học On-X tại bệnh viện Bạch Mai cho kết quả tốt tương đương với các nước trên thế giới. Kết quả này cũng cho thấy áp dụng thay van hai lá và van động mạch chủ đồng thời bằng van On-X-“van cơ học thế hệ mới” hoàn toàn khả thi khi triển khai tại các trung tâm đã có kinh nghiệm phẫu thuật đa van tim.

Cán bộ hướng dẫn 1

Cán bộ hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

 

 

 

GS.TS.Nguyễn Trường Giang

TS.Dương Đức Hùng

Ngô Phi Long

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: “Research on the application of combined mitral valve and aortic valve replacement with On-X mechanical valve at Bach Mai hospital”

Speciality: Surgery

Code: 9720104

Full name of student: Ngo Phi Long

Full name of supervisor: 

  1. Prof. Nguyen Truong Giang
  2. PhD. Duong Duc Hung

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

– The research describes and analysis on clinical and paraclinical characteristics of patients with combined mitral and aortic valve disease who were replaced by On-X mechanical valve at Bach Mai hospital. The results are evidence-based data for surgeons to decide on the replacement of the mitral valve and aortic valve with a mechanical valve and On-X valve in particular.

– The study also introduced a technical procedure to replace the combined mitral valve and aortic valve with the On-X mechanical valve at Bach Mai Hospital. The research is valuable in training and applying techniques in other centers and providing a data platform for future studies.

– The study evaluated in detail the short-term and mid-term results of the combined mitral valve and aortic valve replacement with the On-X mechanical valve. The treatment results were equivalent to centers in other and also shows that applying a combined mitral valve and aortic valve replacement with the On-X mechanical valve – “a new generation of mechanical valve” is completely feasible when deployed in centers having experience in multi-valve surgery.

Supervisor 1st

Supervisor 2sd

Graduate student

 

 

 

Prof. Nguyen Truong Giang

PhD.Duong Duc Hung

Ngo Phi Long

Tập tin đính kèm: [Tải về]