Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Hùng; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thay đổi nồng độ, mối liên quan của CRP, IL-6, IL-10, Neopterin với kết quả điều trị gãy đầu trên xương đùi

Chuyên ngành: Ngoại khoa  

Mã số: 9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Hùng 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. GS.TS Nguyễn Trường Giang      
  2. GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận

– Nghiên cứu đã khảo sát được sự thay đổi nồng độ CRP, IL-6, IL-10, Neopterin huyết tương ở người cao tuổi gãy đầu trên xương đùi được điều trị bằng phẫu thuật.

+ Nồng độ CRP huyết tương tăng nhanh sau phẫu thuật, đạt đỉnh vào ngày thứ 2 sau phẫu thuật với trung vị nồng độ là 79,19mg/l, sau đó giảm dần đến ngày thứ 7 có giá trị tương đương trước mổ.

+ Nồng độ IL-6, IL10 huyết tương tăng nhanh sau phẫu thuật, đạt đỉnh vào ngày thứ 1 sau phẫu thuật với trung vị nồng độ lần lượt là 12,97pg/ml và 3,4pg/ml, sau đó giảm dần đến ngày thứ 7 có giá trị tương đương trước mổ.

+ Nồng độ Neopterin không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa thời điểm trước phẫu thuật và sau phẫu thuật 1, 3, 7 ngày.

– Nghiên cứu đã cho thấy nồng độ CRP, IL-6, IL-10, Neopterin huyết tương có liên quan đến biến chứng và tử vong sau mổ.

+ Nồng độ CRP huyết tương sau phẫu thuật 3 ngày có giá trị nhất để tiên lượng biến chứng với điểm cắt là 89,3mg/l. Nồng độ CRP huyết tương sau phẫu thuật 7 ngày có giá trị tiên lượng tử vong sau phẫu thuật 12 tháng, điểm cắt là 71,71mg/l.

Nồng độ IL-6 huyết tương sau phẫu thuật 1 ngày có giá trị nhất để tiên lượng biến chứng và tử vong sau phẫu với điểm cắt lần lượt là 36,9mg/l và 18,97pg/ml.

Nồng độ IL-10 huyết tương sau phẫu thuật 3 ngày có giá trị tiên lượng biến chứng sau phẫu thuật với điểm cắt là 4,04pg/ml.

Nồng độ Neopterin huyết tương nhóm có biến chứng cao hơn nhóm không có biến chứng ở thời điểm 7 ngày sau phẫu thuật (p < 0,05).                    

Cán bộ hướng dẫn
 
 
 
 GS.TS. Nguyễn Trường Giang   GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn 
Nghiên cứu sinh
 
 
 
 Hoàng Thế Hùng

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study on changes and association of plasma CRP, IL-6, IL-10 and Neopterin levels to the proximal femoral fracture surgical outcomes.

Speciality: Surgery

Code: 9 72 01 04

Full name: Hoang The Hung  

Full name of supervisor: 

  1. Prof. Ph.D. Nguyen Truong Giang
  2.  Prof. Ph.D. Nguyen Linh Toan

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

The study investigated the changes in plasma levels of CRP, IL-6, IL-10, and Neopterin after surgery for proximal femoral fractures in the elderly.

+ Plasma CRP concentration increased rapidly postoperative, peaked on the second day after surgery with a median concentration of 79.19mg/l, then gradually decreased to the day 7 with the same value preoperative.

+ Plasma concentrations of IL-6, IL-10 increased rapidly postoperative, peaking on the first day after surgery with median concentrations of 12.97pg/ml and 3.4pg/ml, respectively, then gradually decreased to the day 7 with the same value preoperative.

+ Plasma Neopterin concentration had no statistically significant difference between before surgery and 1, 3, 7 days after surgery.
          – The study had shown that plasma levels of CRP, IL-6, IL-10, Neopterin were associated with complications and mortality postoperative.

+ Plasma CRP concentration day 3 postoperative had the most value for predicting complications with a cut-off point of 89.3mg/l. Plasma CRP concentration day 7 postoperative had predictive value of 12 months postoperative mortality with a cut-off point of 71.71mg/l.

+ Plasma IL-6 concentration 1 day postoperative had the most value for predicting complications and mortality after surgery with cut-off points of 36.9mg/l and 18.97pg/ml, respectively.

+ Plasma IL-10 concentration 3 days postoperative had the most value for predicting complications after surgery with a cut-off point of 4.04pg/ml.
          + Plasma Neopterin concentration in the group with complications was higher than the group without complications at 7 days postoperative (p < 0.05)                  

 

Name of superviosors
 Prof. Ph.D. Nguyen Truong Giang   Prof. Ph.D. Nguyen Linh Toan
Name of graduate student
 Hoang The Hung

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]