Công bố luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Đắc Thăng; Ngành Dược lý – Độc chất

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính và một số
tác dụng sinh học của cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.)”
Ngành: Dược lý-Độc chất
Mã số: 9 72 01 18
Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đắc Thăng
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. TS. Trương Thị Thu Hiền
2. PGS. TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

– Phân lập được 23 hợp chất từ loài An xoa, trong đó có 06 hợp chất lần đầu
tiên phân lập được từ chi Helicteres gồm: Nicotiflorin (HH9), syringaresinol-β
D-glucoside (HH11), (6S,9R)-roseoside (HH16), 2-O-β-D-glucopyranosyl
methyl salicylate (HH20), byzantionoside B (HH25), citrusin C (HH26),
siringin (HH29) và 3,4ʹ,7,8-tetrahydroxyflavone (HH30). Xác định được hoạt
tính gây độc tế bào ung thư của một số hợp chất phân lập được từ loài An xoa.

– Đánh giá được độc tính cấp của 2 loại cao chiết An xoa: cao ciết methanol
(HHM) và cao chiết nước (HHW), hai cao chiết này không thể hiện độc tính cấp
với liều 10 g/kg TT và HHM không thể hiện độc tính bán trường diễn (liều gấp 3
lần liều dự kiến sử dụng trên người) trên động vật thực nghiệm.
Đánh giá được tác dụng dự phòng, điều trị xơ gan của 2 loại cao chiết An
xoa: HHM (liều 1,34 g/kg TT), HHW (liều 1,3 g/kg TT), hai cao chiết này có tác
dụng chống lại quá trình xơ hóa gan trên động vật thực nghiệm khi gây xơ gan
bằng CCl4 trong 12 tuần. Sử dụng cao chiết điều trị sau khi gây xơ gan làm giảm
mức độ xơ gan trên động vật gây xơ gan bởi CCl4.

Tải tệp đính kèm: Tại đây