Công bố luận án của nghiên cứu sinh Hà Văn Quang; Ngành Y học Quân sự

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mức độ biểu hiện và tính đa hình của gen PKLR, UGT1A1 ở người phơi nhiễm dioxin có nguồn gốc từ chất da cam

Ngành: Y học Quân sự     

Mã số: Thí điểm   

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Văn Quang     

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS. TS. Nguyễn Bá Vượng
  2. PGS. TS. Hoàng Văn Tổng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  – Đây là nghiên cứu đầu tiên về tính đa hình và mức độ biểu hiện của gen PKLR và gen UGT1A1 trên các đối tượng phơi nhiễm dioxin có nguồn gốc từ chất da cam có nồng độ dioxin trong máu cao. Kết quả nghiên cứu chỉ rằng có sự khác nhau về số lượng bản copy, mức độ biểu hiện mRNA của gen PKLR, hoạt độ enzym pyruvate kinase; sự phân bố kiểu gen các vị trí đa hình rs10929303, rs1042640, rs8330, mức độ biểu hiện mRNA của gen UGT1A1 và nồng độ enzym UGT1A1 ở những người phơi nhiễm với dioxin so với những người không phơi nhiễm.

  – Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tổng đương lượng độc của TCDD, PCDD và PCDD/PCDFs có mối liên quan với số lượng bản copy, đa hình rs3020781, mức độ biểu hiện mRNA của gen PKLR, hoạt độ enzym pyruvate kinase; các đa hình rs10929303, rs1042640, rs8330, mức độ biểu hiện mRNA của gen UGT1A1, nồng độ enzym UGT1A1.

Tải tệp tin: Tại đây