Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Cao Minh Tiệp; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: ”Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối máy điều trị ung thư trực tràng”

Chuyên ngành:  Ngoại khoa

Mã số:  9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Cao Minh Tiệp  

Họ và tên người hướng dẫn: 

  1. PGS. TS. Bùi Tuấn Anh
  2. PGS. TS. Phạm Văn Bình

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân Y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hướng đến kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối máy điều trị ung thư trực tràng. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Nghiên cứu chứng minh được các yếu tố bao gồm BMI ≥ 25, kích thước u > 4cm, vị trí u ở 1/3 giữa hoặc dưới là những yếu tố làm tăng thời gian phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối máy trong điều trị ung thư trực tràng.  Từ đó, giúp cho các phẫu thuật viên tiên lượng những khó khăn có thể diễn ra trong cuộc mổ để có kế hoạch xử lý các tình huống bất thường xẩy ra.

Nghiên cứu xuất phát từ thực tế lâm sàng nên có tính thực tiễn cao, góp phần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp cho phẫu thuật viên tiên lượng cuộc mổ, đồng thời nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đường cong học tập trong phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối máy điều trị ung thư trực tràng.

   Cán bộ hướng dẫn  

Hà Nội, Ngày 28/12/2022

Nghiên cứu sinh   

Bùi Tuấn Anh       Phạm Văn Bình                             Cao Minh Tiệp

NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Title of thesis: “Research on some factors affecting the techniques and surgical outcomes of mechanical stapling laparoscopic surgery for rectal cancer”

Speciality: Surgery

Code: 9720104

Name of graduate student: Cao Minh Tiep

Names of supervisors:

  1. Ass.Pro.PhD. BuiTuan Anh
  2. Ass.Pro.PhD. PhamVan Binh

Educational training institution: Vietnam Military Medical University

 Summary of new scientific contributions of the thesis:

This is research on factors affecting the techniques of laparoscopic surgery for treating rectal cancer. Research results show that:

BMI  25, tumor size > 4cm, tumor location in the middle or lower third of the rectum are factors that increase operation time, which helps the surgeons predict the difficulties that may occur during operation so that there can be a plan to handle unexpected situations.

The research comes from clinical reality, so it is highly practical, contributing to providing all the necessary information to help the surgeon to predict operation. In addition, it also supports surgeons to be acutely aware of the importance of the learning curve in laparoscopic surgery for rectal cancer.

 

 Supervisors

Bui Tuan Anh    Pham Van Binh

Ha Noi, December 28th 2022Graduate student

       Cao Minh Tiep

   

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]