Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Bùi Thùy Dương; chuyên ngành: Nội khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chỉ số tương hợp tâm thất – động mạch  ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát

Chuyên ngành:                          Nội khoa

Mã số:                                       972 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Bùi Thùy Dương

Họ và tên người hướng dẫn:      PGS.TS. Nguyễn Oanh Oanh

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

  1. Xác định được giá trị chỉ số tương hợp thất trái – động mạch chủ (VAC) và các thành tố của nó (Ea, EaI, Ees, EesI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát, thể hiện sự thay đổi độ đàn hồi tâm thất, động mạch so với người có chức năng tim mạch bình thường.  
  2. Xác định được giá trị Ea, EaI, Ees, EesI và VAC và mối liên quan giữa với giới tính, tuổi, chỉ số khối cơ thể và yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát.
  3. Đánh giá được mối liên quan giữa Ea, EaI, Ees, EesI và VAC với đặc điểm siêu âm tim và các mức độ suy tim ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát. Từ đó góp phần giải thích được biến đổi sinh lý bệnh trong tăng huyết áp, góp phần dự đoán, phát hiện sớm biến chứng của tăng huyết áp như suy giảm chức năng tâm thu, tâm trương của tim .

 

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Oanh Oanh

Nghiên cứu sinh  

Bùi Thùy Dương 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Ventricular-arterial coupling in primary hypertensive patients

Speciality:                                    Internal medicine

Code:                                           972 01 07

Full name of graduate studient:    Bui Thuy Duong     

Full name of supervisors:             Assoc. Prof. Nguyen Oanh Oanh, MD, PhD

Educational foundation:               Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

The thesis has identified:

  1. Having determined the value of left ventricular arterial coupling (VAC) and its components (Ea, EaI, Ees, EesI) in primary hypertensive patients, in which there were changes in ventricular and arterial elasticity compared with people with normal cardiovascular functions.
  2. Having determined the value of Ea, EaI, Ees, EesI, and VAC and its association with gender, age, BMI and cardiovascular disease risk factors in in primary hypertensive patients
  3. Having evaluated the relationship between Ea, EaI, Ees, EesI and VAC with echocardiographic characteristics and stages of heart failure in primary hypertensive individuals. This contributes to explain some pathophysiology variations in hypertension, predict and early detect the complications of this disease such as diastolic and systolic dysfunctions.

 

Name of supervisor

Assoc. Prof. Nguyen Oanh Oanh, PhD

Name of graduate student    

Bui Thuy Duong

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]