Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của nghiên cứu sinh: Trần Thanh Bình; chuyên ngành: Ngoại khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật bảo tồn bộ máy dưới van trong phẫu thuật thay van hai lá

Chuyên ngành: Ngoại khoa        Mã số: 9 72 01 04      

Họ và tên nghiên cứu sinh:        TRẦN THANH BÌNH

Cán bộ hướng dẫn:

  1.             GS.TS. BÙI ĐỨC PHÚ
  2.             PGS.TS. ĐẶNG NGỌC HÙNG

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về ứng dụng kỹ thuật bảo tồn bộ máy dưới van trong phẫu thuật thay van hai lá ở Bệnh viện Trung ương Huế.

           Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần trong phẫu thuật và trong đào tạo đại học và sau đại học. Nghiên cứu đã nêu ra một số đặc điểm bệnh lý trên bệnh nhân phẫu thuật thay VHL cơ học có bảo tồn lá sau: tuổi phẫu thuật trung bình: 46,92 ± 9,43 tuổi; NYHA II và III chiếm 97%, rung nhĩ trước mổ chiếm 43,7%, tăng áp lực ĐMP phổi chiếm 100%; 49,4% có EF £ 50%; bệnh lý VHL: 79,3% là hẹp chiếm ưu thế và 20,7% là hở chiếm ưu thế.

Nghiên cứu cho thấy ứng dụng kỹ thuật này cho thấy kết quả chức năng tim được bảo tồn, giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong cho bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu thu được của luận án là cơ sở để áp dụng kỹ thuật bảo tồn bộ máy dưới van trong thay van hai lá; làm phong phú, bổ sung tài liệu y văn, là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

                                CÁN BỘ HƯỚNG DẪN                             Nghiên cứu sinh  
  GS.TS. Bùi Đức Phú   PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng   Trần Thanh Bình
         

 INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: “Research on application of techniques to preserve the subvalvular apparatus in mitral valve replacement surgery

Subject: Surgery                                               Code: 9 72 01 04

Full name of PhD student: TRAN THANH BINH

Instructors:

  1. Prof. Dr. BUI DUC PHU
  2. Assoc.Prof.Dr. DANG NGOC HUNG

Training facility: Military Medical University

Summary of new contributions of the thesis:

This is the first study in Vietnam on the application of subvalvular preservation techniques in mitral valve replacement surgery at Hue Central Hospital.

The thesis’s research results contribute to surgery and to undergraduate and postgraduate training. The study has outlined some pathological characteristics in patients undergoing mechanical mitral valve replacement surgery with preservation of the posterior leaf: age at surgery 46.92 ± 9.43 years old; NYHA II and III accounted for 97%, preoperative atrial fibrillation accounted for 43.7%, pulmonary hypertension accounted for 100%; 49.4% have EF £ 50%; mitral valve pathology: 79.3% is predominant stenosis and 20.7% is dominant regurgitation.

Research shows that applying this technique results in preserved ejection fraction, reduced complications, and mortality rates in patients.

The research results obtained in the thesis are the basis for applying the technique of preserving the subvalvular apparatus in mitral valve replacement; enrich and supplement the medical literatures, which is the basis for further research.

INSTRUCTOR   PhD Student
Prof.Dr. BUI DUC PHU Assoc.Prof.Dr. DANG NGOC HUNG TRAN THANH BINH