Thông báo lần 4 gửi bài báo tham gia Hội nghị khoa học thường niên NCS lần thứ IX, năm 2019

Cập nhật: 15h38 | 31/01/2019

 

Bé Quèc phßng

Häc viÖn qu©n y

Số: 370/HVQY-SĐH

V/v thông báo lần 4 gửi bài báo tham gia Hội nghị khoa học thường niên NCS lần thứ IX, năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng  01 năm 2019

 

Kính gửi:      Bộ môn đào tạo trình độ tiến sĩ

                                                           

Căn cứ công văn số 2623 ngày 16/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc gửi bài báo tham gia Hội nghị khoa học thường niên NCS lần thứ IX, năm 2019 và nội dung kết luận tại buổi thông qua kế hoạch Hội nghị khoa học thường niên NCS lần thứ IX, năm 2019. Đề nghị các Bộ môn thông báo cho tất cả nghiên cứu sinh tham gia hội nghị viết bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; gửi nội dung các bài báo đạt yêu cầu gồm cả tiếng Việt, tiếng Anh và báo cáo Powerpoint trình bày tại Hội nghị khoa học thường niên NCS năm 2019 về Phòng Sau đại học trước ngày 20/02/2019 (Bộ môn gửi bản in có xác nhận của Chủ nhiệm Bộ môn kèm theo bản mềm file nén về phòng Sau đại học qua địa chỉ email: dr.duongj9@gmail.com). Đề nghị các bộ môn chọn các báo cáo trình bày Powerpoint bằng tiếng Anh tại Hội nghị.

Thời gian Hội nghị : 7h 30 ngày 26/3/2019.

Thông tin chi tiết về Hội nghị sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện: vmmu.edu.vn; Chi tiết liên hệ: Đào Hồng Dương, Phòng Sau đại học, tel: 0983.146.472./.

 

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  BVQY 103; BVBQG;

-  Ban GV BVQY 103;

- Lưu: VT, J9; D50.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Đại tá Nguyễn Trường Giang

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y