Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Chu Phúc Thi; chuyên ngành: Quản lý y tế

Cập nhật: 9h51 | 28/12/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói
theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà nội
(2012 – 2014).
Chuyên ngành: Quản lý y tế
Mã số: 9 72 08 01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Phúc Thi
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn
2. PGS.TS. Hoàng Hải
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Đề tài đã có những đóng góp quan trọng trong bối cảnh thực tế của Việt
Nam có rất ít nghiên cứu về tính toán chi phí dịch vụ y tế một cách khoa học,
đáp ứng nhu cầu tính đúng/đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị định số
85/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiên cứu đã tính toán chi phí trường hợp đẻ
thường và mổ lấy thai bằng cách phối hợp hai phương pháp: tính toán chi phí
nguồn và phân bổ chi phí, chi tiết theo từng cấu phần chi phí, ở cả hai mức: 1)
tính đủ theo 6 cấu phần chi phí; 2) khấu trừ các khoản kinh phí nhà nước cấp;
Nghiên cứu cũng trả lời câu hỏi về mức thu viện phí và mức chi trả trọn
gói CTTG thí điểm ở mức nào so với mức chi phí tính toán đủ: 1) Mức thu viện
phí trung bình trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn
tương đương với mức chi phí tính toán của đề tài; 2) Mức CTTG trường hợp đẻ
thường tại bệnh viện Thanh Nhàn thấp hơn mức chi phí tính toán khấu trừ kinh
phí nhà nước cấp;
Kết quả áp dụng phương thức CTTG và quy trình chuyên môn (QTCM) là
cơ sở đưa ra các quyết định về đổi mới phương thức chi trả: 1) Áp dụng CTTG
theo trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn làm hạn chế gia tăng chi
phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch
vụ; 2) Áp dụng thí điểm QTCM mổ lấy thai (không áp dụng CTTG đồng thời)
chưa có tác động đáng kể đến trung bình thời gian nằm viện và mức độ sử dụng
các nguồn lực.

Cán bộ hướng dẫn
PGS.TS. Phạm Lê Tuấn PGS.TS. Hoàng Hải
Nghiên cứu sinh
Chu Phúc Thi


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS
Name of thesis: Study of piloting the case-base payment method for normal
delivery and cesarean section at Thanh Nhan Hospital, Hanoi (2012 - 2014).
Specialty: Health management
Code: 9 72 08 01
Full name: Chu Phuc Thi
Full name of supervisors:
1. Assoc. Prof., Ph.D. Pham Le Tuan
2. Assoc. Prof., Ph.D. Hoang Hai
Educational foundation: Military Medical University
Summary of new main scientific contribution of the thesis
The thesis has made important contributions in the context of Vietnam, in
which there were very limited studies on cost calculation of medical services in
a scientific way, and has met the need on properly cost calculation according to
the Decree No. 85/2012 / ND-CP of the Government. The cost calculation of
normal delivery and cesarean section cases was performed by combining two
approaches: bottom-up and top-down costing methods, detailed by cost
components, and at both levels: 1) total/full of 6 cost components; 2) full cost
after deducting the state budget.
The thesis also answered the questions of comparing between hospital
charges/case base payment rate and the cost calculated: 1) The average hospital
charges for a normal delivery and a cesarean section at Thanh Nhan Hospital
were equivalent to the cost calculated in this study; 2) The case base payment
rate applied for normal delivery at Thanh Nhan Hospital was lower than the cost
calculated after deducting the state budget;
The results of the application of case-base payment method and clinical
pathways are the basis for making decisions on payment method innovation: 1)
Application of case-base payment method for normal delivery cases in Thanh
Nhan Hospital has controlled cost increases, increased efficiency of resources
use, and also assured the quality of services; 2) The piloting of care pathways of
caesarean section (without concurrent application of case base payment method)
has not had a significant impact on the average length of stay and the level of
resources used.

Name of supervisor Name of graduate student

Pham Le Tuan Hoang Hai Chu Phuc Thi

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y