Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Thị Phương Nam­; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 10h2 | 27/12/2018

 

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự thay đổi một số thông số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương pháp thể tích ký thân.

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 9720107  

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Thị Phương Nam

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  GS.TS. Đồng Khắc Hưng

2.  PGS.TS.  Nguyễn Huy Lực

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án không trùng lặp, là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá toàn diện và hệ thống chức năng hô hấp ở bệnh nhân BPTNMT giai đoạn ổn định bằng phương pháp thể tích ký thân. Đánh giá sự thay đổi giá trị các thông số CNHH theo phân nhóm A, B, C, D và xác định mối liên quan giữa các thông số CNHH với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của BPTNMT giai đoạn ổn định.

Nghiên cứu nhận thấy: sự phân nhóm A, B, C, D không thực sự phản ánh một cách tuyến tính mức độ nặng dần giá trị các thông số CNHH. Giá trị các thông số biểu hiện căng giãn phổi thay đổi không rõ rệt ở 3 phân nhóm A, B, C và tăng mạnh giá trị ở nhóm D. Giảm dần giá trị thông số khuếch tán phế nang mao mạch theo thứ tự từ A, C, B, D. Giá trị các thông số CNHH không còn liên quan với tuổi, nhưng liên quan yếu với chỉ số BMI, liên quan vừa với mức độ tắc nghẽn, kiểu hình và biến chứng ở bệnh nhân BPTNMT.

Công trình khuyến khích tầm soát toàn bộ CNHH cho bệnh nhân BPTNMT là căn cứ hướng dẫn, theo dõi và tiên lượng điều trị.

 

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

              Nghiên cứu sinh

               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

  

 

 

 

 

GS.TS. Đồng Khắc Hưng    PGS.TS. Nguyễn Huy Lực     Phạm Thị Phương Nam


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: Study on the change of lung functional parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease by plethysmography.

Speciality: Interne Medicine

Code9720107  

Candidate: Pham Thi Phuong Nam      

Supervisor: 

          1.  Prof. Ph.D. Dong Khac Hung

          2.  Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Huy Luc

Institution: Military Medical University

Summary of new main scientific contributions of the thesis:  

This study is the first in Vietnam to evaluate the comprehensive sysmetic lung functional parameters in patients with stable COPD by plethysmography. Evaluating the change in the values of lung functional parameters for subgroups of A, B, C, D and determining the relationships betwen the parameters and the clinical, subclinical charateristics of patients with stable COPD.

The study found that the classification of A, B, C, D does not really reflect linearly the gradually intensification of lung functional parameters. The value of parameters for pulmonary distention were not significantly different in the 3 groups A, B, C and strongly increased in group D. The gradual reduction of values of diffusional parameters is order A, C, B, D. The value of lung functional parameters hasn’t pas correlation with ages but has weak relationships  with BMI  index. It has moderate correlation with CAT, mMRC, degree of obstruction and has relationships with arteriel blood gas characteristics, phenotypes and complications of COPD.

The project encourages sysmetic exploration of respiratory fonctional parameters for patients with COPD, which was the basis for guidance, management and treatment prognosis.

 

Name of superviosor

(Name and signature)

Name of graduate student

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

Prof. Ph.D. Dong Khac Hung  Assoc.Prof. Ph.D.Nguyen Huy Luc  Pham Thi Phuong Nam

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y