Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Cao Hồng Phúc; chuyên ngành: Sinh lý học

Cập nhật: 15h57 | 07/12/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số sinh học và tác
dụng của điều trị tái tăng áp trong bệnh giảm áp cấp tính thực nghiệm.

Chuyên ngành: Khoa học y sinh
Mã số: 9720101
Họ và tên nghiên cứu sinh:
Họ và tên Người hướng dẫn:
Cao Hồng Phúc
- PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh (Hướng dẫn 1)
- PGS.TS. Đặng Quốc Bảo (Hướng dẫn 2)
Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới
về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát
của luận án)
:
- Xây dựng được mô hình bệnh giảm áp cấp tính thực nghiệm trên thỏ
- Xác định được tiểu cầu bị hoạt hóa trong bệnh giảm áp cấp tính
- Xác định được tác dụng của điều trị tái tăng áp lên một số chỉ số huyết
học, hóa sinh trong bệnh giảm áp cấp tính
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
Nghiên cứu sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cao Hồng Phúc

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS
Name of thesis: Study on changes of some indexes of biology and effects of
recompression therapy in experimental acute decompression sickness
Speciality: Science of medi-biology
Code: 9720101
Full name: Cao Hong Phuc
Full name of supervisor:
- Assoc.Prof. Nguyen Tung Linh, MD, PhD
- Assoc.Prof. Dang Quoc Bao, MD, PhD
Educational foundation: Military Medical University
Summary of new main scinetific contribution of the thesis
- Determining of protocol of acute decompression sickness in rabbit
- Point out the activation of platelet in acute decompression sickness in rabbit
- Determining of efffects of recompression therapy on some indexes of
hematology, chemistry in acute decompression sickness
Name of superviosor
(Name and signature)
Assoc.Prof. Nguyen Tung Linh
Name of superviosor
(Name and signature)
Assoc.Prof. Dang Quoc Bao
Name of graduate student
(Name and signature)
Cao Hong Phuc

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y