Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Đức Lộc; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 10h8 | 29/11/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ.

Chuyên ngành: Nội khoa                               Mã số: 972 01 07

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐỨC LỘC

Họ và tên Người hướng dẫn:

1.      PGS. TS. HÀ HOÀNG KIỆM

2.      PGS. TS VŨ XUÂN NGHĨA

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y.

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Lun án đưa ra được s liu ca nng độ TNF-α, IL-6: người Vit Nam trưởng thành khe mnh có nng độ TNF-α huyết tương là 355,4 pg/ml (254,9 – 405,1 pg/ml), nng độ IL-6 huyết tương là 6,3 pg/ml (8,5 - 12,4 pg/ml). Nồng độ TNF-α, IL-6 huyết tương ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ là TNF-α: 750,2 (590,4 - 920,3) pg/ml; IL-6: 9,9 (8,5 - 12,4) pg/ml. Có 65,4% bnh nhân thận nhân tạo chu k tăng nng độ TNF-α huyết tương, 43,9% bnh nhân tăng IL-6 và có 33,6% bnh nhân tăng c TNF-α và IL-6 huyết tương.

Tìm được mt s mi liên quan ca TNF-α, IL-6 vi đặc đim lâm sàng: Có mi tương quan thun mc độ va gia nng độ IL-6 với TNF-α huyết tương và thi gian lc máu vi r ln lượt là 0,24 và 0,46, p < 0,001. Không có mi liên quan có ý nghĩa thng kê gia TNF-α và IL-6 vi tui, gii, nguyên nhân gây suy thn, tình trng nhim virus viêm gan, p > 0,05. Nng độ IL-6 huyết tương nhóm bnh nhân thiếu máu cao hơn nhóm bnh nhân không thiếu máu, p < 0,05, nhưng không thy mi liên quan gia TNF-α huyết tương vi thiếu máu. Không có mi liên quan gia TNF-α, IL-6 huyết tương vi nng độ phosphor, PTH, ure, acid uric, cholesterol máu và creatinine máu  nhóm bnh nhân thn nhân to chu k.

Lun án cho thy lc máu bng phương pháp HDF-online có tác dng gim nng độ TNF-α, IL-6 huyết tương, trong khi lc máu bng HD thông thường không có tác dng này: T l gim TNF-α huyết tương trung bình sau cuc lc HDF-online là 48%, IL-6 trung bình là 29,6%. H s thanh thải TNF-α huyết tương trung bình sau cuc lc HDF-online là 5,2 ml/phút, ca IL-6 là 2,6 ml/phút. Các ch s này đều cao hơn nhóm bnh nhân lc HD thông thường, p < 0,01. Lọc xen kẽ HDF-online cho kết quả tốt sau 9 tháng: tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng giảm, nồng độ hemoglobin trung bình và BMI tăng có ý nghĩa thống kê, p< 0,01. Tần suất xuất hiện biến chứng tụt huyết áp, co rút cơ thấp hơn so với nhóm bệnh nhân lọc HD thông thường, p< 0,001.

Cán bộ hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cán bộ hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm  PGS.TS. Vũ Xuân Nghĩa        Nguyễn Đức Lộc

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis: Study on the Concentration of Serum Tumor Necrosing Factor Alpha and Interleukin-6 in patients with Long-Term Hemodialysis.

Speciality: Internal Medicine            Code: 972 01 07

Full name of researcher: LOC NGUYEN DUC

Full name of scientific instructors: 

1.      Assoc. Prof. Ph.D. KIEM HA HOANG

2.      Assoc. Prof. Ph.D. NGHIA VU XUAN

Educational foundation: Vietnam Military Medical Academy

The new scientific contributions of the thesis:

The thesis provides data on plasma TNF-α, IL-6 levels: healthy Vietnamese individuals have the mean plasma TNF-α levels of 355,4 pg/ml (254,9 – 405,1 pg/ml), while the mean plasma IL-6 concentration is at 6,3 pg/ml (8,5 - 12,4 pg/ml). There were 65.4% of patients experienced the elevated level of TNF-α, 43.9% of patients experienced the elevated level of IL-6, and 33.6% of patients experienced both.

Successfully investigate the intercorrelation the plasma TNF-α and IL6 levels with some clinical features: There was positive a correlation between plasma IL-6 with TNF-α concentration and the mean length of dialysis sections, r = 0.24 and 0.46, respectively with p < 0.001. However, there was no correlation between plasma TNF-α and mean duration of dialysis sections. There was no association between the plasma TNF-α and IL-6 with age and sex of patients, antecedents of renal failure and the stage of virus infection hepatitis, p > 0.05. The mean IL-6 was significantly higher in the anemic group than in the non-anemic group, p < 0.05, but there was no association between the plasma TNF-α and anemia disease. There was no association between plasma TNF-α, IL-6 concentrations with the levels of albumin, phosphorus, PTH, urea, uric acid, blood cholesterol and creatinine of patients with Long-Term Hemodialysis.

The thesis showed that HDF-online therapy is effective in reducing the plasma TNF-α and HDL-6 concentrations, while the deduction of both of these concentrations in the standard Hemodialysis is non-existing. The plasma TNF-α concentration after undergoing an HDL-online was decreased by 48%, while IL-6 concentration was only 29.6%. The coefficient of clearance TNF-α concentration after HDF-online was 5.2 mL/min, while IL-6 was 2.6 mL/min. These rates were higher than that of patients undergo standard Hemodialysis, p < 0.01.

The first instructor

(Name and signature)

The second instructor

(Name and signature)

Researcher

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiem Ha Hoang,

Assoc. Prof. Ph.D.

Nghia Vu Xuan,

 Assoc. Prof. Ph.D.

Loc Nguyen Duc

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y