Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Huỳnh; chuyên ngành: Quản lý y tế

Cập nhật: 9h39 | 16/11/2018

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu thực trạng nhiễm HIV, hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và hiệu quả mô hình can thiệp toàn diện tại 3 tỉnh: Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang”.

 

Chuyên ngành:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế   

Mã số:   62.72.01.64

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Huỳnh

 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  GS.TS Nguyễn Thanh Long

                               2.  PGS.TS Nguyễn Văn Hưng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

 

Mô tả được thực trạng nhiễm HIV và hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy tại 3 tỉnh: Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang (2009-2010):  Tỷ lệ nhiễm HIV tại 3 tỉnh là (29,1%), tỷ lệ chung BKT 01 tháng vừa qua là 30,8% và 06 tháng vừa qua là 46,2%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa chung BKT trong 01 tháng qua và 06 tháng qua và tỷ lệ nhiễm HIV với OR, CI lần lượt là (OR 3,07; CI95%: 1,78-5,31) và (OR 2,73; CI95%: 1,56-4,76).        

Đã góp phần khẳng định hiệu quả mô hình can thiệp trong phòng, chống HIV/AIDS, chứng minh được mô hình có tính hiệu quả cao và có tính bền vững: Dùng chung bơm kim tiêm trong 1 tháng qua và 6 tháng qua đã giảm lần lượt từ 30,8% xuống còn 18,4% sau can thiệp, với p<0,05, chỉ số hiệu quả đạt 40,26%; từ 46,2% xuống 24,5%, với p<0,05, chỉ số hiệu quả đạt 47,0%. Tỷ lệ nhiễm HIV giảm từ 29,1% xuống 18,8%, với p<0,05. Mức độ tham gia mô hình can thiệp toàn diện càng cao thì càng có tác động tới hành vi nguy cơ cao, nếu nhận được 3 biện pháp can thiệp không làm giảm dùng chung BKT, nhưng 5 biện pháp trở lên thì làm giảm nguy cơ dùng chung BKT với p<0,05.

 

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh
 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Situation of HIV infection, risk behaviours of HIV infection among injecting drug users and effectiveness of comprehensive intervention model in three provinces: Hoa Binh, Bac Kan and Tuyen Quang”

Speciality:  Hygiene, Sociology and Health Administration

Code:   62.72.01.64

Full name:   Nguyen Huynh

 

Full name of supervisor: 

1.  Prof. Nguyen Thanh Long

                     2.  Assoc. Prof. Nguyen Van Hung

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis

The description of situation on HIV infection and risk behaviours of HIV transmission among injecting drug users in three provinces: Hoa Binh, Bac Kan and Tuyen Quang (2009-2010): HIV prevalence in three provinces was 29.1%, percentage of sharing needle and syringe in the last one month was 30.8% and in the last 6 months was 46.2%. There was statistically significant association (p<0.05) between the behaviour of sharing needle in the last one month and last 6 months and HIV prevalence with OR, CI were (OR 3.07; CI95%: 1.78-5.31) and (OR 2.73; CI95%: 1.56-4.76), respectively.

The study contributed to confirming the effectiveness of the intervention model in HIV/AIDS prevention and control and indicated that the model was highly effective and sustainable: the percentage of sharing needle in the last one month and last 6 months have reduced from 30.8% to 18.4% after the intervention, with p<0.05, effectiveness index was 40.26%; from 46.2% to 24.5% with p<0.05, effectiveness index was 47.0%. HIV prevalence has declined from 29.1% to 18.8% with p<0.05. The higher degree of participation in the model the drug users did, the more effective change in risk behaviours did the drug users gain, the receipt of 3 intervention measures did not help reduce  needle-sharing behaviour, but the receipt of 5 or more intervention measures helped reduce needle-sharing behaviour with p<0.05.

 

 

Name of superviosor

(Name and signature)

 

Name of graduate student

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

Nguyen Thanh Long

 

 

 

 

 

 

 

Nguyen Van Hung

 

 

 

 

 

 

 

Nguyen Huynh
 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y