Công bố luận án tiến sĩ Dược học chuẩn bị bảo vệ cấp trường của nghiên cứu sinh Trịnh Hồng Minh; Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược

Cập nhật: 11h0 | 18/10/2018

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của một số nhà thuốc, quầy thuốc tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2014

Chuyên ngành: Tổ chức – Quản lý Dược

Mã số: 9 72 02 12

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Hồng Minh

Họ và tên người hướng dẫn:         1. PGS. TS. Phạm Đình Luyến

2. TS. Phan Văn Bình

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân Y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

1. Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ vấn đề lý luận trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc tại một số nhà thuốc và quầy thuốc đạt chuẩn GPP.

2. Đã lựa chọn thiết kế nghiên cứu, phương pháp thực hiện và xây dựng mô hình can thiệp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của một số nhà thuốc, quầy thuốc đạt chuẩn GPP.

3. Đây là một nghiên cứu đầu tiên về đánh giá thực trạng hoạt động nghề nghiệp của người quản lý chuyên môn và trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc tại một số nhà thuốc, quầy thuốc đạt chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một địa phương có đặc điểm chung với các tỉnh khác trong cả nước là số lượng người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc có trình độ trung cấp cao hơn nhiều so với người bán thuốc có trình độ đại học và trên đại học.

4. Sử dụng các phép kiểm định thống kê phù hợp để xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc như: Nhận thức về sự phù hợp của quy định quản lý nhà nước, nhận thức về sự đáp ứng của công tác quản lý nhà nước, nhận thức về những lợi ích khi thực hiện đúng các hoạt động nghề nghiệp của chính người bán lẻ thuốc; kiến thức, thái độ và hành vi khi tiến hành mua thuốc của người mua thuốc.

5. Sử dụng mô hình can thiệp bán thực nghiệm để nâng cao nhận thức về lợi ích từ đó nâng cao tỷ lệ thực hiện đúng các hoạt động nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc.

6. Đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà thuốc, quầy thuốc đạt chuẩn GPP, đồng thời là căn cứ khoa học để cơ quan quản lý nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Phạm Đình Luyến

TS. Phan Văn Bình

Trịnh Hồng Minh
 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research on the real situation and solutions to improve the quality of activities of pharmacies and drugstores in Dong Nai Province from 2012 to 2014.

Specialty: Drug Administration – Organization

Code: 9 72 02 12

Full name of the graduate student: Trinh Hong Minh

Full names of the supervisors: 1. Assoc.Prof. Dr. Pham Dinh Luyen, PhD

2. Dr. Phan Van Binh, PhD

Institution: Military Medical University

 

Summary of new scientific contribution of the thesis

1. Contributing to the systematization and clarification of theoretical in order to identify factors affecting to drug retailers’ occupational activities at pharmacies and drugstores meeting GPP standard.

2. Selecting proper statistical analysis tests, implementation methods and developing appropriate intervention models to improve the quality of activities of some GPP pharmacies and drugstores.

3. This is a first research on evaluating the occupational activities of professional managers who directly sell medicines at the pharmacies and  drugstores which meet the GPP standard in Dong Nai province. Dong Nai is an area having common characteristics as other provinces in Viet Nam- the number of the drug retailers with intermediate degree is much higher than that of graduates and postgraduates.

4. Using appropriate statistical tests to identify factors having an effect on the results of drug retailers’ activities: Assessing the appropriateness of state management regulations; response of the state management; benefits when drug retailers do occupational activities properly; knowledge, attitudes and behaviors of buyers when buying drugs.

5. Using a semi-empirical intervention model to raise awareness of the benefits, which helps to enhance the rate of drug retailers’ proper implementation of occupational activities.

6. Proposing appropriate intervention solutions to improve the quality of pharmacies and retail drugstores meeting GPP standard. In addition, it is scientific basis for state management agencies to deploy them in Dong Nai Province in particular and the whole country in general.

Supervisors

 

 

 

 

 

 

Name of graduate student

Assoc. Prof/ Dr. Pham Dinh Luyen

Dr. Phan Van Binh

Trinh Hong Minh

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y