Công bố luận án tiến sĩ y học chuẩn bị bảo vệ cấp trường cuả nghiên cứu sinh Chu Dũng Sĩ; chuyên ngành:Nội Khoa

Cập nhật: 16h28 | 02/10/2018

 

TRANG THÔNG TIN V NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giá tr đin tâm đ b mt trong chn đoán đnh khu đưng dn truyn ph bệnh nhân có hội chứng Wolff - Parkinson - White đin hình”

Chuyên ngành:                        Nội Khoa

Mã số:                                     97 201 07

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:     Chu Dũng Sĩ

 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

 

1. PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

 

2. TS.BSCC. Trần Văn Đồng

 

Cơ sở đào tạo:                         Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt nam nghiên cứu tương đối đầy đủ  để xây dựng sơ đồ chẩn đoán định khu 10 vị trí đường dẫn truyền phụ (ĐDTP) ở hội chứng Wolff - Parkinson - White (WPW) điển hình bằng những thông số điện tâm đồ (ĐTĐ) bề mặt thông dụng dễ sử dụng trong thực tiễn lâm sàng. Nghiên cứu trên 298 bệnh nhân có hội chứng WPW điển hình được triệt đốt thành công bằng năng lượng sóng có tần số radio được chia làm 2 giai đoạn với những đóng góp như sau:

Giai đoạn 1 là nhóm khảo sát đặc điểm ĐTĐ bề mặt theo vị trí ĐDTP trên 189 bệnh nhân đã xây dựng sơ đồ chẩn đoán định khu ĐDTP theo nội dung: Các ĐDTP bên phải thường có sóng delta (-) ở V1, các ĐDTP bên trái thường có sóng delta (+) ở V1. Các ĐDTP vùng thành trước thường có sóng delta (+) ở ít nhất 2/3 chuyển đạo sau dưới (CĐSD), vùng thành sau thường có sóng delta (-) ở ít nhất 2/3 CĐSD. Các ĐDTP vùng vách thường có sự chuyển tiếp phức bộ QRS tại V1V2, vùng thành tự do thường có sự chuyển tiếp QRS sau V1V2. Vùng vách thường có QRS chuyển tiếp tại V1V2, ĐDTP trước vách thường có sóng delta (+) ở ít nhất 2/3 CĐSD, sau vách (sau vách bên phải và bên trái) thường có sóng delta (-) ở ít nhất 2/3 CĐSD, sau vách bên phải có sóng delta (-) ở V1 trong khi sau vách bên trái có sóng delta (+) ở v1, vùng giữa vách thường có QRS dạng âm phức tạp ở ít nhất 1/3 CĐSD. Vùng thành tự do bên phải thường có sóng delta (-) ở V1 và QRS chuyển tiếp ở sau V1V2, ĐDTP trước bên bên phải thường có sóng delta (+) ở ít nhất 2/3 CĐSD, thành bên bên phải và sau bên bên phải thường có sóng delta (-) ở ít nhất 2/3 CĐSD, sự khác biệt là thành bên bên phải có phức bộ QRS (+) ở ít nhất 2/3 CĐSD, thành sau bên phải có phức bộ QRS (-) ở ít nhất 2/3 CĐSD. Vùng thành tự do bên trái thường có sóng delta (+) ở V1 và QRS chuyển tiếp sau V1V2/trước V1, ĐDTP trước bên bên trái và thành bên bên trái thường có sóng delta (+) ở ít nhất 2/3 CĐSD, sự khác biệt là trước bên bên trái thường có tỷ lệ R/S > 1, trong khi thành bên bên trái có R/S <1, dạng R, thành sau bên bên trái có sóng delta (-) ở ít nhất 2/3 CĐSD. Độ chính xác từ 74,5 - 100%.

 Giai đoạn 2 là nhóm áp dụng sơ đồ vào trong chẩn đoán dự báo vị trí đường dẫn truyền phụ trước can thiệp trên 109 bệnh nhân có hội chứng WPW điển hình đã kiểm nghiệm, đánh giá độ chính xác và hiệu quả của sơ đồ chẩn đoán. Kết quả cho thấy giá trị chẩn đoán phân biệt của sơ đồ chẩn đoán định khu ĐDTP chúng tôi đã xây dựng có độ chính xác cao với độ nhạy từ 75-100%, độ đặc hiệu từ 75-97,8%. Việc sử dụng các tiêu chuẩn dự báo vị trí ĐDTP theo sơ đồ đề xuất đã giúp Bác sĩ lâm sàng có chiến lược điều trị phù hợp, giúp người làm thủ thuật lường trước được những khó khăn trong thủ thuật, tạo thuận và đảm bảo sự an toàn trong quá trình làm can thiệp, nhanh chóng tiếp cận được vị trí đích trong quá trình lập bản đồ nội mạc buồng tim để tiến hành triệt đốt cũng như có những quyết định hợp lý kịp thời cho người bệnh, thời gian chiếu tia và thời gian làm thủ thuật được rút ngắn có ý nghĩa, giảm thiểu phơi nhiễm phóng xạ cho người bệnh và đặc biệt là cho người làm thủ thuật, nâng cao hiệu quả điều trị.

 

 

                         Cán bộ hướng dẫn

                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

   Nghiên cứu sinh

     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Khánh                   Trần Văn Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chu Dũng Sĩ

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Title of thesis: “The research on value of surface electrocardiogram algorithm for the localization of accessory pathway in patients with typical Wolff - Parkinson - White syndrome".

Speciality:                               INTERNAL MEDICINE

Code:                                      97 201 07

 

PhD Candidate                    Chu Dung Si

 

Full name supervisors

1. Assoc. Prof. Pham Quoc Khanh

2. PhD., MD. Tran Van Dong

Education foundation:  Vietnam Military Medical University

 

Summary of new main scientific contributions of the thesis:

The thesis is the first scientific research in Vietnam to study the effectiveness of the builed a new algorithm with 10 regions for localizing accessory pathways using simple parameters in patients with typical Wolff - Parkinson - White (WPW) syndrome. Studing in 298 patients with WPW syndrome successfully confirmed by RF, We have researched 2 phase with new main scientific contributions as follow:

Phase 1: Characterization of the 12 Lead ECG for the localization of accessory pathways using simple parameters in patients with typical Wolff - Parkinson - White syndrome, We were enrolled to builed a new ECG algorithm for localizing accessory pathways by 189 patients with typical WPW syndrome who had a single anterograde accessory pathways identified by RFCA. We found that the righ side had positive delta wave was most common at V1 lead, the left side had negative delta wave was most common at V1 lead. Antero location had positive delta wave was most common at least 2/3 inferior lead, while posterior location had negative delta wave was most common at least 2/3 inferior lead. Septal location had QRS complex transition was most common at V1,V2 lead, while free wall lateral location had QRS complex transition was most common at after V1,V2 lead of before V1 lead. Right anterolateral (RAL) had positive delta wave in at least 2/3 inferior lead, Right lateral (RL) and right posterolateral (RPL) had negative delta wave in at least 2/3 infrerior lead, difference between RL and RPL by positive or negative QRS complex was most common at least 2/3 inferior lead. Left anterolateral (LAL) and left lateral (LL) had positive delta wave in at least 2/3 inferior lead, whilte left posterolateral (LPL) had negative delta wave in at least 2/3 inferior lead,  difference between LAL and LL by R/S > 1 or R/S < 1, R. Difference between left or right septal by positive or negative delta wave in V1, difference between anteroseptal (AS) or posteroseptal (left and right posteroseptal) by positive or negative delta wave, difference between midseptal (MS) had specify QRS morphology (Qrs, qRs, qrS) in at least 1/3 inferior lead. The 12-lead ECG parameters in typical WPW syndrome closely related to accessory pathway position and can be used to predict the accessory pathways by 12-lead ECG with hight accuracy from 74.5-100%.

Phase 2: We suggest can be used to a new algorithm into the localization of accessory pathway in WPW syndrome by 12-lead ECG with simple parameters as below, accuracy of the new electrocardiogram algorithm in predicting localization of accessory pathways before radiofrequency ablation (RFCA) in 109 patients with typical WPW syndrome: Result showed that we used the our new algorithm was proved to be high accuracy with sensitivity from 75-100%, and specific from 75-97,8%. The role of the potential to predict a successful ablation site can help to the Doctor can selected to suitable strategy treatment, avoid to the risks and can be overcome a dificulty in procedure of the RFCA; Which help to more advantagous, ensure it's ablation safety, helped to the RF ablation practitioners reduce endocardial mapping time as well as helped to arrive at these decisions were keep in time, the procedure time and fluoroscopy time were significantly shorten, minimize radiation exposure time for both in patients and physicians, this can be improved on the efficient treatment.

 

             

 

                            Supervisors

 

 

                   

 

     PhD Candidate

 

 

 

 

 

 

       

 

Pham Quoc Khanh          Tran Van Dong

 

 

 

 

 

 

Chu Dung Si

 

 

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y