Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS.Nguyễn Bảo Trân; chuyên ngành: Khoa học y sinh(Giải phẫu)

Cập nhật: 9h24 | 09/05/2018

 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm hình thái màng ối, tế bào gốc màng ối người và khả năng biệt hóa thành tế bào giống tế bào bê ta tụy nội tiết”.

Chuyên ngành:  Giải phẫu người 

Mã số:    63 72 01 04

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Bảo Trân

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS.TS. Trần Ngọc Anh

                               2.  PGS.TS Phạm Văn Trân

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định các đặc điểm về hình thái của màng ối như sau: Độ dày màng ối ở vị trí gần cuống rốn dày hơn ở vị trí xa cuống rốn. Số lượng tế bào biểu mô màng ối giảm dần từ vị trí gần cuống rốn ra ngoại vi. Vùng gần cuống rốn các tế bào sắp xếp dạng biểu mô giả tầng.

Đây là cơ sở cho việc sử dụng màng ối vào các mục đích phân lập tế bào gốc, hoặc giúp chọn lựa các vùng phù hợp cho mục đích tạo tấm màng ối đông khô hoặc làm giá thể nuôi cấy tế bào gốc hay phục vụ cho công nghệ mô.

Bước đầu xác định được môi trường, điều kiện để biệt hóa các tế bào gốc thu được từ màng ối này thành tế bào giống tế bào beta tụy nội tiết bằng cách sử dụng môi trường cơ bản (DMEM) có bổ sung 10mM nicotinamide, 55 μM ß- mercaptoethanol, 1mM sodium pyruvate.                  

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS Trần Ngọc Anh

PGS.TS Phạm Văn Trân

Nguyễn Bảo Trân

     

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on morphological characteristics of amniotic membrane, human amniotic membrane-derived stem cell and the ability to differentiate into like-beta cell”.

Specialty: Human anatomy

Code: 63 72 01 04

Full name: Nguyen Bao Tran

Full name of supervisor: 

1.  Assoc. Prof. PhD. Tran Ngoc Anh

                               2.  Assoc. Prof. PhD. Pham Van Tran

Educational foundation: MilitaryMedicalUniversity

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The result of the study shows that: The amniotic membrane thickness at the location near umbilical cord is thicker than at the location far from umbilical cord. The number of amniotic epithelial cells decreases from the location near the umbilical cord to the periphery. The number of amniotic epithelial cells near umbilical cord is pseudostratified epithelium.

Base on morphology characteristics result, our study suggests using amniotic membrane to isolate stem cells, selecting the suitable area for producing freeze-dried membranes or making scaffold for the growth of stem cell cultures or for tissue technology.

Initial success in the study of environmental selection, conditions of differentiation human amniotic membrane-derived cells into like-beta cells: Using DMEM supplemented 10mM nicotinamide, 55 μM ß-mercaptoethanol, and 1mM sodium pyruvate.

Name of supervisor

(Name and signature)

Name of

graduate student

 (Name and signature)

 

 

 

 

 

Assoc.Prof. PhD.

Tran Ngoc Anh

Assoc.Prof. PhD.

Pham Van Tran

Nguyen Bao Tran

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y