Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Ngô Thị Hải Vân; Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Cập nhật: 7h16 | 21/02/2018

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở Tây Nguyên (2005-2014)”.

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ THỊ HẢI VÂN

Họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS. ĐẶNG TUẤN ĐẠT

2. PGS. TS. LÊ VĂN BÀO

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Mô tả được thực trạng thông qua các yếu tố dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue tại 4 tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn 10 năm (2005-2014): tỷ lệ mắc/100.000 dân, tỷ lệ chết/100.000 dân, tỷ lệ chết/mắc; sự phân bố tình trạng mắc theo nhóm tuổi, theo mùa, theo địa bàn, theo mức độ lâm sàng; đặc điểm vi rút, véc tơ. Đặc biệt đã ghi nhận một số ổ dịch lần đầu tiên xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đã xác định mối tương quan mức độ chặt chẽ giữa, lượng mưa ở Tây Nguyên với các chỉ số véc tơ muỗi Aedes aegypti (DI và BI) và giữa lượng mưa với số mắc sốt xuất huyết Dengue ở địa bàn nghiên cứu.

Đã góp phần khẳng định hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue ở qui mô 1 phường. Mô hình được chứng minh có tính hiệu quả cao và có tính bền vững.

 

Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt   PGS.TS. Lê Văn Bào

Ngô Thị Hải Vân

 


 

THENEWMAIN SCIENTIFICCONTRIBUTIONOFTHETHESIS

 

Title ofthesis:“Study on arrhythmias and intra-ventricular conduction disturbances in chronic heart failure patients with reduced left ventricular ejection fraction

Speciality:Hygiene sociology and health administration

Code:62 72 0164

Fullname:NGO THI HAI VAN

Fullnameofsupervisor:

1. PROF. PHD. DANG TUAN DAT

2. ASS. PROF. PHD. LE VAN BAO

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contributions of the thesis

The state of play is decribed through epidemiological factors of dengue fever in the 4 provinces from 2005 - 2014: morbidity rate per 100,000 people, mortality rate per 100,000 people, mortality/morbidity by age groups, seasons, geographical areas, clinical degrees, virus and vector characters. First outbreak in remote areas populated by ethnic groups are especially noted.

Close correlations between rain volume in the Central Highlands and Aedes aegypti vector index such as DI and BI as well as between rain volume to morbidity rate in areas under research have been identified.

The research will also contribute to effective community-based intervention model with a view to actively fighting  against the disease on a ward scale. This model has proved to be effective and sustainable.

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y