Đảng bộ Văn phòng Học viện tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII

Cập nhật: 14h1 | 05/06/2018

HVQY: Chiều ngày 31/5/2018, BCH Đảng bộ Văn phòng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Vũ Đình Phú, Phó Bí thư Đảng ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Chu Đức Thành, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng; Thượng tá Vũ Đình Phú Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng, chỉ huy các ban, ngành trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, HSQ-BS Văn phòng Học viện.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Đình Phú đã thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trọng tâm là các nội dung được hội nghị tập trung thảo luận và quyết nghị về: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong quá trình thông báo, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã liên hệ thực tiễn hoạt động của đơn vị để các đồng chí cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ, nhất là đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tiếp tục quán triệt kết quả Hội nghị ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, quần chúng trong đơn vị, tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất hành động trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Học viện, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết hội nghị vào thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chu Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng đã chủ trì sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Đồng chí Chu Đức Thành, Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Báo cáo đã khẳng định: Sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  Đảng ủy đã tổ chức tốt hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp ủy Đảng các cấp về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức quần chúng tổ chức quán triệt Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt NQTW4 (khóa XII); Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị; thông qua các buổi sinh hoạt Văn phòng, sinh hoạt chi bộ, các tổ chức quần chúng, kế hoạch giáo dục chính trị đối với HSQ-BS… Qua học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, nhân viên, HSQ-BS nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm; tinh thần nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, tham mưu trúng, điều hòa phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, phục vụ tận tình, chu đáo”; khắc phục bệnh thành tích, hình thức; quan liêu, xa rời quần chúng. Nâng cao ý thức chăm lo xây dựng môi trường đạo đức, có tinh thần và hành động cụ thể, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong mọi hoạt động của đơn vị.

Năm 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tự kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã bổ sung vào chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chi bộ tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân viên, HSQ-BS. Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ, các ban, ngành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù họp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, như: Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Học viện; các phong trào, các đợt thi đua …, đặc biệt đã kịp thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; trong kế hoạch và nội dung giáo dục đối với HSQ-BS.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Qua 02 năm triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Văn phòng cùng các cấp ủy, chi bộ đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định những nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bao gồm: Quan tâm lãnh đạo việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) vào sinh hoạt định kỳ ở Đảng ủy, chi bộ; lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị và hạn chế của cơ quan, đơn vị để tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; kế hoạch hành động đánh giá kết quả làm theo. Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Văn phòng Học viện thực sự có hiệu quả và từng bước đi vào cuộc sống./.

Đại úy Lương Hùng Điệp – Văn phòng

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng GS. TS. Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y