Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Khánh; chuyên ngành: Nội khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Helicobacter pylori và tình trạng nhiễm vi rút Epstein Barr ở bệnh nhân ung thư dạ dày, viêm dạ dày mạn”

Chuyên ngành: Nội khoa                    Mã số: 9720107     

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Khánh   

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. PGS.TS. Vũ Văn Khiên
  2.  PGS.TS. Nguyễn Quang Duật

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Kết quả nghiên cứu có 100% vi khuẩn H. pylori mang gen cagPAI. Nhiễm H. pylori mang cagPAI nguyên vẹn tăng “nguy cơ” ung thư dạ dày 2,5 lần, do đó việc xác định cagPAI nguyên vẹn có ý nghĩa dự báo ung thư dạ dày thay thế cho yếu tố cagA là có giá trị. Ngoài ra, EBV cũng có liên quan với ung thư dạ dày, nhiễm EBV làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 2,0 lần, đồng nhiễm EBV với H. pylori mang gen cagPAI nguyên vẹn tăng “nguy cơ” ung thư dạ dày 2,0 lần so với bệnh nhân không mang đồng thời 2 yếu tố này. Không có sự khác biệt về tỷ lệ H. pylori mang gen oipAdupA giữa nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày và viêm dạ dày mạn. Nghiên cứu này tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo ứng dụng các dấu ấn sinh học này trong xác định nguy cơ, dự phòng và tầm soát phát hiện sớm UTDD, cải thiện tiên lượng bệnh. Có đóng góp mới cho chuyên ngành tiêu hóa, vi sinh, ung thư và sinh học phân tử.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

 

PGS. TS. Vũ Văn Khiên

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Duật

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

Phạm Hồng Khánh

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on some virulence factors of Helicobacter pylori and Epstein Barr virus infection in patients with gastric cancer, chronic gastritis”

Speciality: Internal Medicine

Code: 9720107     

Full name:  Pham Hong Khanh

Full name of supervisor: 

  1. Associate Professor, Ph.D. Vu Van Khien
  2.  Associate Professor, Ph.D. Nguyen Quang Duat

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Research results showed that 100% of H. pylori carried the cagPAI. H. pylori infection carrying intact cagPAI increases the “risk” of gastric cancer by 2.5 times, therefore, it is valuable to identify intact cagPAI as a predictor of gastric cancer instead of cagA factor. In addition, EBV is also associated with gastric cancer, EBV infection increases the “risk” of gastric cancer by 2.0 times, EBV co-infection with H. pylori carrying the intact cagPAI increases the “risk” of gastric cancer by 2.0 times. The proportion of H. pylori carrying the oipA and dupA genes was similar between the gastric cancer and chronic gastritis. This study serves as a valuable reference for future research aiming to utilize these biomarkers in risk identification, prevention, and early detection of gastric cancer, improving the prognosis. Its findings have significant implications for the fields of gastroenterology, microbiology, oncology, and molecular biology. 

 

SUPERVISOR 1

 

 

 

 

Assoc.Prof, Ph.D. Vu Van Khien

SUPERVISOR 2

 

 

 

 

Assoc.Prof, Ph.D. Nguyen Quang Duat

DOCTORAL STUDY

 

 

 

 

Pham Hong Khanh

Tải về tại đây