Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Đặng Trường Giang; chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bào chế, đánh giá sinh khả dụng, độc tính và tác dụng bảo vệ tế bào gan của phytosome silybin.

Ngành đào tạo: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc     

Mã số: 972 02 02   

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Trường Giang    

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. TS. Nguyễn Hữu Mỹ
  2. PGS.TS. Nguyễn Văn Long

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án có một số đóng góp mới như sau:

– Đã xây dựng được công thức và quy trình bào chế phytosome silybin quy mô 150g/mẻ bằng phương pháp bốc hơi dung môi qua 3 giai đoạn (tạo phức hợp, hydrat hóa và phun sấy tạo bột khô). Sản phẩm thu được có hàm lượng silybin dạng phytosome đạt khoảng 12%, hàm lượng silybin toàn phần đạt khoảng 13%. Phytosome silybin bào chế đã cải thiện đáng kể về độ tan, độ hòa tan của silybin so với silybin nguyên liệu. Bột phytosome có các đặc tính (độ ẩm, CI và KLRbk) thích hợp có thể ứng dụng vào các dạng như viên nang cứng, viên nén, cốm, bột. Đã đề xuất được tiêu chuẩn chất lượng cho bột phytosome silybin và theo dõi ổn định ở điều kiện phòng thí nghiệm và lão hóa cấp tốc trong thời gian là 06 tháng.

– Đã xây dựng được mô hình đánh giá sinh khả dụng phytosome silybin trên chó ta thực nghiệm. Mô hình có tính khả thi và có thể áp dụng cho các nghiên cứu tương tự. Phương pháp phân tích đủ độ nhạy, đặc hiệu để xác định nồng độ các chất dạng phytosome trong dịch sinh học với nồng độ thấp (cỡ ng/mL).

– Đã chứng minh được silybin ở dạng phytosome cải thiện về sinh khả dụng và tác dụng bảo vệ tế gan trên động vật thực nghiệm.

  Những kết quả của đề tài này sẽ làm cơ sở cho các nghiên cứu bào chế dạng phytosome cho các hoạt chất khác (thuộc nhóm flavonoid) có độ tan kém, tính thấm kém và sinh khả dụng thấp. Từ đó góp phần vào sự phát triển dạng  phytosome ứng dụng trong bào chế các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở tại Việt Nam.

              

Cán bộ hướng dẫn

 

 

TS. Nguyễn Hữu Mỹ  

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Đặng Trường Giang

THE NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research on preparation, bioavailability evaluation, toxicity and hepatoprotective effects of phytosome silybin.

Speciality: Pharmaceutical technology and drug preparation

Code: 972 02 02

Full name of graduate student: Dang Truong Giang

Full name of supervisors: 

  1. Dr. Nguyen Huu My
  2. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Long

Educational foundation: Military Medical University

Summary of new scientific contribution of the thesis:

– The formulation and 150g-batch scale preparation process of phytosome silybin has been successfully developed using solvent evaporation method with 3 main stages (manufacturing Si-PC complex, hydration and spray-dying to powder). The content of silybin in phytosome and powder is about 12% and 13%, respectively. Phytosome dosage form of silybin has significantly improved the solubility and dissolution of silybin comparing to raw material. The properties of phytosome powder (moisture, carr index and apparent density) are suitable for preparing pharmaceutical dosage forms such as hard capsules, tablets, granules and powders. The thesis has also proposed institutional quality standards and monitored phytosome silybin powder under laboratory and accelerated aging conditions for a period of 6 months.

– A phytosome silybin bioavailability evaluation model on dogs has been established. The model is practicable and can be applied to other similar studies. The analytical method was sensitive and specific enough to determine the concentration of phytosomes in plasma at low concentrations (ng/mL).

– The phytosome silybin has been demonstrated to improve the bioavailability and hepatoprotective effects in experimental animals.

The results of this thesis will be a scientific basis for studies on phytosome dosage form of other active ingredients (belong in the flavonoids) with poor solubility, poor permeability and low bioavailability. Thus, this study contributed to the development of phytosomes application on health supplements and pharmaceutical products preparation in Viet Nam.

        

 

      Name of supervisor

 

 

 

 Dr. Nguyen Huu My   

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Long   

 Name of graduate student

 

 

 

 Dang Truong Giang

 

Tải về tại đây