HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TSĐH

Số: 4608/TB-HĐTSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội;

Căn cứ Công văn số 3222/TSQS-NT ngày 19/10/2023 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quy định về việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng tại các trường trong Quân đội năm 2023.

Học viện Quân y thông báo tuyển bổ sung như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

  1. Về điều kiện dự tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải đủ các điều kiện sau:

– Đã tham gia sơ tuyển và được 01 trường Quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển.

– Chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào.

– Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của Học viện Quân y.

  1. Hình thức đăng ký xét tuyển

– Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện Quân y hoặc qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên theo địa chỉ: Học viện Quân y 160, Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (thời gian nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện).

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu kèm theo).

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2023 (Giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ của Sở GD&ĐT).

+ Bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển.

  1. Quy định về nhóm đăng ký và phương án xét tuyển

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển đăng ký nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.

  1. Về thời gian

          – Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung: Từ ngày 22/10 đến ngày 29/10/2023.

          – Xét tuyển bổ sung: Ngày 03/11/2023

II. CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023 (xem Phụ lục kèm theo).

Thông tin liên hệ theo số điện thoại: 069.566204, DĐ: 0983.510555 (gặp Trung tá Cao Vô Sản).

  Học viện Quân y trân trọng thông báo./.

 

 

 

Nơi nhận:

– TT Học viện (để BC);

– Đăng trên Cổng TTĐT;

– Hội đồng TSĐH;

– Lưu: VT, J4. S04.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên

 

CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTSĐH ngày       tháng 10 năm 2023 của HĐTSĐH Học viện Quân y)

 

TT

Học viện, trường/

Ngành đào tạo

Tổng chỉ tiêu

Tuyển nguyện vọng bổ sung

(tuyển đợt 2)

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ

Tiêu chí phụ

1

Học viện Quân y

06

 

 

 

 

1.1

Ngành Y khoa

02

A00, B00

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

 

 

01

25,15

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

01

24,91

 

1.2

Ngành Dược sĩ

04

A00

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

04

23,20

 

 

Ghi chú: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên theo thang điểm 30,0, không có điểm liệt và đã bao gồm cả điểm ưu tiên./.

(MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

Đợt xét tuyển:  BỔ SUNG

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2023                               Tốt nghiệp năm 2023

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………. Giới tính: ………. Dân tộc:……    

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………… Số CCCD: …………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Địa chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………….. Số điện thoại: ………………………………  

Số báo danh: ………………………………………………………………………………………………………..   

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. (Thí sinh thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có)

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

 

STT

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tên ngành

Tổng điểm xét tuyển

1

……………

………………….

………………………………

……………………………………………….

…………………

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                     ……..,ngày ……..tháng…….năm 2023

                                                                                  Thí sinh đăng ký xét tuyển

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 Tải file thông báo:

Bản pdf: 2023-10-21-10-47-19-01

Bản word: TB tuyển bổ sung 2023