Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Thi Thị Duyên; chuyên ngành: Nội khoa

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu kết quả hóa xạ trị đồng thời  sử dụng PET/CT trong lập kế hoạch  xạ trị điều biến liều ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không  phẫu thuật được”.

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 9.72.01.07

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Thi Thị Duyên

Họ và tên Người hướng dẫn: 

  1. 1.  PGS. TS.Nguyễn Đình Tiến
  2. PGS. TS. Tạ Bá Thắng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

– Luận án cung cấp các dữ liệu cho thấy vai trò của PET/CT trong chẩn đoán, lập kế hoạch xạ trị và đánh giá kết quả điều trị hóa xạ đồng thời của bệnh nhân ung thư phổi không tế bảo nhỏ giai đoạn III không thể phẫu thuật.

– Kết quả nghiên cứu đã cho thấy giá trị của hóa xạ trị đồng thời triệt căn với kỹ thuật xạ trị điều biến và phác đồ hóa chất Paclitaxel/Carboplatin đối với bệnh nhân ung thư phổi không tế bảo nhỏ giai đoạn III không thể phẫu thuật.

Cán bộ hướng dẫn

Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến

 

 

 

 

PGS. TS. Tạ Bá Thắng

 

 

 

 

Thi Thị Duyên

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on the results of concurrent chemoradiotherapy for patients in unresectable stage III non-small cell lung cancer with PET/CT -guided IMRT-treatment planning”.

Speciality: Medical

Code: 9.72.01.07

Full name:  Duyen Thi Thi

Full name of supervisor: 

  1. Associate Professor. Dr. Tien Nguyen Dinh
  2. Associate Professor. Dr. Thang Ta Ba

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

– The thesis provides data showing the role of PET/CT in diagnosing, planning radiotherapy and evaluating results of concurrent chemoradiotherapy in patients with unresectable stage III non-small cell lung cancer.

– The results of the study have shown the value of concurrent chemoradiotherapy with Intensity-modulated radiation therapy and Paclitaxel/carboplatin chemotherapy regimens for patients with unresectable stage III non-small cell lung cancer.

 

Name of superviosor

Name of superviosor

Name of graduate student

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến

 

 

 

 

PGS. TS. Tạ Bá Thắng

 

 

 

 

Thi Thị Duyên

Tải về tại đây